DİŞ TEKNİSYENLERİ İÇİN GİRİŞİM BAŞLATIK

DİŞ TEKNİSYENLERİ İÇİN GİRİŞİM BAŞLATTIK

07.11.2006
DİŞ TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK
Sağlık-Sen olarak diş teknisyenleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin iptali istemiyle Danıştay'a dava açtık.

Dava dilekçemiz aşağıdadır:
DANIŞTAY ( ) İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR.

DAVACI : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ( Sağlık –Sen)
Strazburg caddesi 44/8 Sıhhiye / Ankara
VEKİLLERİ : Av.Mehmet KASAP –Av.Süleyman SALLI- Adres Antettedir.
DAVALI : SAĞLIK BAKANLIĞI / ANKARA
D.KONUSU :Sağlık Bakanlığının 07.09.2006 tarih ve 16983 sayılı yazısının hukuka aykırı olması nedeni ile öncelikle yürürlüğünün durdurulması ile yapılacak yargılama neticesinde işlemin iptaline karar verilmesine dair dilekçeye muhtevidir.
.TEBLİĞ TARİHİ : 07.09.2006

AÇIKLAMALAR VE İPTAL NEDENLERİ :

1- Davalı Sağlık Bakanlığı 08.12.2003 tarih ve 22602 sayılı ile Konusu Diş Protez Teknisyenliği Hizmetleri adı altında bir genelge yayımlamıştır. Bu genelgeye göre bir diş protez teknisyeninin yapacağı işler belirtilmiştir. Bu genelge uyarınca da bir diş protez teknisyenini günlük ve aylık ( iş günü olarak ) yapabileceği diş protez sayısı ve diş protez tamir sayısı belirtilmiştir. Ancak bu genelgede belirtilen rakamların bir teknisyenin azami yada asgari olarak yapması gereken iş yada işsayısı olup; olmadığı belirtilmemiştir. Belirtilen miktarlar şu şekildedir. 1 diş protez teknisyeni 2 iş günü / 3 parça ,22 iş günü / 33 parça ve 22 iş günü /22 tamir yapacaktır. Buna göre bu belirtilen rakamlar 1 diş protez teknisyenini neredeyse tam kapasite yapabileceği iş hacmi olması nedeni ile belirtilen gün/parça işlemi uygulamada azami sınır olarak ele alınmıştır. Ancak davalı Bakanlık iptalini talep etmiş olduğumuz yazısında bunun azami iş olarak değil asgari sınır olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek sureti ile diş protez teknisyenlerinin kendi kapasitelerinin üzerinde bir çalışmaya zorlamaktadır.
2- Bu belirtilen miktarlarda iş yapmaya çalışan diş protez teknisyenlerinin yapmış oldukları işleri/iş sayısını yetersiz gören yada değerlendiren Sağlık Bakanlığı çıkarmış olduğu genelgenin bu yönü ile daha iyi anlaşılır olması adına 07.09.2006 tarih ve 16983 sayılı yazısının İl Sağlık Müdürlüklerine uygulanmak üzere göndermiştir. Buna ilgili yazıda diş protez teknisyenini yukarıda sayılarını belirtmiş olduğumuz günlük ve 22 günlük işlerine ilişkin belirtilen parça sayıların en az yani Asgari İş Olarak algılanması gerektiğini belirtmek sureti ile uygulamanın bu şekli yorumlanmasını ve Bakanlık emirleri doğrultusunda hareket edilmesini istemiştir. Bu yazı açıkça hukuka aykırı olmakla iptali gerekmektedir. Buna göre idare tamamen kendi takdir yetkisi ile yukarıda bahsi geçen genelgeyi keyfi olarak yorumlamak sureti ile iş bu yazının uygulanmasını talep etmektedir. İptali istenen yazısının hukuki uyarlığı bulunmamaktadır.
3- Diş protez teknisyenini bu sayı üzerinde iş yapabilmesi mümkün değildir. Çalışma şartları. Sağlık koşulları, kullanılan malzemenin kanserojen madde içermesi,meslek hastalıkları riskleri taşıması ve en önemlisi de usulüne uygun ve sağlıklı bir protezin yapılması için gerekli olan süreler( konu ile ilgili örnekler sunulmaktadır) değerlendirildiğinde yapılması talep edilen işlerin süre olarak da yetmediği çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
4- Sayın Başkanlığa Güncel ve teknoloji kullanarak bir teknisyenin yapabileceği iş kapasitelerini eklerde sunmaktayız. Bu istatistiksi bilgiler Diş protez teknisyenleri yardımlaşma ve dayanışma derneğinin verileridir. Buna göre listede de sunulduğu üzere tek parça bir protezin yapımı 10 yada 11 saat bulabilmektedir. İş bu nedenle davalı Sağlık Bakanlığının 2003 yılında çıkarmış olduğu genelgenin yorumlanması adına çıkartmış olduğu yazının hukuki yeri olmamakla uygulaması da mümkün değildir. İş bu nedenle dava konusu işlem hakkında öncelikle yürütmeyi durdurma kararı verilmesini sonrasında işlemin iptaline karar verilmesini arz etmekteyiz.

HUKUKSAL NEDENLER : T.C. Anayasası, Sağlık Mevzuatı, D.M.K ve ilgili tüm yasal mevzuat
SUBUT DELİLLER : İlgi genelge yazı ve tüm yazışmalar ve ikamesi kabil her türlü yasal delil,
TALEP SONUCU VE İSTEM : Yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle;
1- Sağlık Bakanlığının 07.09.2006 tarih ve 16983 sayılı yazısının hukuka aykırı olması nedeni ile öncelikle yürürlüğünün durdurulması ile yapılacak yargılama neticesinde işlemin iptaline;
2-Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 06.11.2006
Davacı Vekili
Av.Süleyman SALLI
Eki : onaylı vekaletname
İdarece tesis edilen işlem
Emsal bilgiler ve deliller

Bu haber 369 kez okunmuştur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !